Kontaktní email: info@lawofficeprague.eu | Telefon: +420 728 845 585

Advokátní kancelář
Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ


... Vaše práva s naší pomocí ...

Dlouhodobá praxe

Více než 10 let zkušeností v oblasti práva a diplomacie. Více než 10 let zkušeností z oblasti obchodu a managementu.

Multijazyčnost

Nabízené služby jsou poskytovány v češtině, francouzštině, angličtině, němčině a ruštině.

Mezinárodní znalost

Čerpáme z nadstandartní znalosti evropského právního prostředí a znalosti mezinárodního práva soukromého získané dlouhodobým působením v zahraničí. Spolupracujeme se zahraničními partnery.

Naše služby

Nabízíme nejen individuální právní rady, ale zejména ucelené a komplexní právní poradenství ve složitých situacích a řízeních reflektujících významné změny v soukromém či profesním životě. Poskytujeme právní servis související s řízením obchodních projektů v České republice i zahraničí. Nabízíme právní pomoc v boji za práva zaručená Ústavou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Aktivně spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi.

Občanské právo

Občanské právo

 • Smlouvy uzavírané v režimu občanského zákoníku
 • Odpovědnost za škody
 • Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví a spoluvlastnictví
 • Rodinné právo
 • Dědictví

Právní odvětví upravující široké spektrum práv a povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z jejich vzájemných vztahů a činností. Příprava všech typů smluvních dokumentů dle občanského zákoníků, zastupování klientů v soudních a jiných řízeních.

Rodinné právo

Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy a smlouvy upravující SJM
 • Rozvody a separace nesezdaných partnerů
 • Mediace
 • Vypořádání SJM
 • Rodičovská práva, úprava styků nezletilých s rodiči v době před a po rozvodu (separaci)
 • Výživné
 • Adopce
 • Výkon soudních rozhodnutí vydaných cizími soudy, výkon českých soudních rozhodnutí v zahraničí, právní pomoc při řešení mezinárodních sporů (střet různých právních systémů)

Právní odvětví, které klade zvláštní důraz na podrobné znalosti specifičnosti této právní oblasti a vyžaduje zejména dostatečné znalosti advokáta z oblasti psychologie, dětské psychologie, jakož i notnou dávku empatie, neboť následky rozhodnutí se zpravidla dotýkají zájmu nezletilých dětí a jejich nejbližších.

Pracovní právo

Pracovní právo

 • Právní pomoc firmám při řízení lidských zdrojů
 • Příprava smluv a dokumentů dle zákoníku práce
 • Právní poradenství při vzniku a zániku pracovního poměru (zaměstnanec i zaměstnavatel)
 • Zastupování v soudních sporech (platnost ukončení pracovního poměru, diskriminace, náhrada škody, neplnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy)

Pracovní právo upravuje práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vyplývající z pracovněprávního vztahu. Předmětem právní pomoci jsou odpovědi na otázky týkající se vzniku a zániku pracovního poměru, plnění povinností z uzavřeného pracovního poměru, či podmínek nutných pro řádný výkon pracovního poměru. Nedílnou součástí právního řádu České republiky v oblasti pracovního práva jsou i ustanovení vyplývající z Evropské sociální charty Rady Evropy.

Lidská práva

Lidská práva

 • Právní analýza domnělého porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech
 • Příprava a podání stížnosti (Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku)
 • Právní zastoupení a poradenství po celou dobu řízení
 • Istanbulská úmluva

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech), jakož i jednotlivá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, tvoří rozsáhlý systém právní ochrany základních lidských práv a svobod a jsou součástí právních systémů všech členských zemí Rady Evropy, vč. České republiky. Veškerá rozhodnutí národních orgánů a jejich postupy musí bezpodmínečně nutně korespondovat s principy takto zaručené ochrany a bez výjimek plně odpovídat ustanovením Úmluvy. Zvláštní pozornost v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod je věnována ochraně zaručené tzv. Istanbulskou úmluvou, která je principiálně zaměřena na potírání jakéhokoli násilí páchaného na evropském kontinentě.

Obchodní právo

Obchodní právo

 • Obchodní právo
 • Právo obchodních společností (zakládání, likvidace, zvyšování základního kapitálu, přeměny obchodních společností atd.)
 • Obchodní smlouvy
 • Řešení obchodních sporů, soudní řízení

Ucelené právní poradenství v běžné činnosti obchodních společností i ve zvláštních případech, kdy dochází k významným změnám běžného fungování obchodní společnosti. Právní pomoc « na míru » při řízení projektů, právní poradenství v oblasti obchodních závazků a smluvních vztahů, zastupování v jednání za společnost, právní zastupování v soudním řízení.

Trestní právo

Trestní právo

 • Právní rozbory a sepisování trestního oznámení
 • Právní pomoc a poradenství ve všech stádiích trestního řízení
 • Právní pomoc a poradenství v trestních řízeních pro českou i zahraniční klientelu, pro fyzické i právnické osoby
 • Podávání řádných i mimořádných opravných prostředků, vč. ústavních stížností
 • Ochrana proti nezákonným zásahům státu

Trestní právo je odvětvím veřejného práva a určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy (přečiny) a jaké jsou sankce za jejich spáchání. Spolu s právem ústavním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem, jeho orgány a soukromými subjekty na straně druhé.

Zakladatel kanceláře

Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ
Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ
Advokát

Spory mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, která je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách České advokátní komory. Odkaz zde.

Kontaktní informace

Adresa

Slezská 1297/3
Praha 2 - Vinohrady