Kontaktní email: info@lawofficeprague.eu | Telefon: +420 728 845 585

Advokátní kancelář
Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ


... Vaše práva s naší pomocí ...

Dlouhodobá praxe

Více než 10 let zkušeností v oblasti práva a diplomacie. Více než 10 let zkušeností z oblasti obchodu a managementu.

Multijazyčnost

Nabízené služby jsou poskytovány v češtině, francouzštině, angličtině, němčině a ruštině.

Mezinárodní znalost

Čerpáme z nadstandartní znalosti evropského právního prostředí a znalosti mezinárodního práva soukromého získané dlouhodobým působením v zahraničí. Spolupracujeme se zahraničními partnery.

Naše služby

Nabízíme nejen individuální právní rady, ale zejména ucelené a komplexní právní poradenství ve složitých situacích a řízeních reflektujících významné změny v soukromém či profesním životě. Poskytujeme právní servis související s řízením obchodních projektů v České republice i zahraničí. Nabízíme právní pomoc v boji za práva zaručená Ústavou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Aktivně spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi.

Mirg
Občanské právo

 • Smlouvy uzavírané v režimu občanského zákoníku
 • Odpovědnost za škody
 • Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví a spoluvlastnictví
 • Rodinné právo
 • Dědictví

Právní odvětví upravující široké spektrum práv a povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z jejich vzájemných vztahů a činností. Příprava všech typů smluvních dokumentů dle občanského zákoníků, zastupování klientů v soudních a jiných řízeních.

Mirg
Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy a smlouvy upravující SJM
 • Rozvody a separace nesezdaných partnerů
 • Mediace
 • Vypořádání SJM
 • Rodičovská práva, úprava styků nezletilých s rodiči v době před a po rozvodu (separaci)
 • Výživné
 • Adopce
 • Výkon soudních rozhodnutí vydaných cizími soudy, výkon českých soudních rozhodnutí v zahraničí, právní pomoc při řešení mezinárodních sporů (střet různých právních systémů)

Právní odvětví, které klade zvláštní důraz na podrobné znalosti specifičnosti této právní oblasti a vyžaduje zejména dostatečné znalosti advokáta z oblasti psychologie, dětské psychologie, jakož i notnou dávku empatie, neboť následky rozhodnutí se zpravidla dotýkají zájmu nezletilých dětí a jejich nejbližších.

Mirg
Pracovní právo

 • Právní pomoc firmám při řízení lidských zdrojů
 • Příprava smluv a dokumentů dle zákoníku práce
 • Právní poradenství při vzniku a zániku pracovního poměru (zaměstnanec i zaměstnavatel)
 • Zastupování v soudních sporech (platnost ukončení pracovního poměru, diskriminace, náhrada škody, neplnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy)

Pracovní právo upravuje práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vyplývající z pracovněprávního vztahu. Předmětem právní pomoci jsou odpovědi na otázky týkající se vzniku a zániku pracovního poměru, plnění povinností z uzavřeného pracovního poměru, či podmínek nutných pro řádný výkon pracovního poměru. Nedílnou součástí právního řádu České republiky v oblasti pracovního práva jsou i ustanovení vyplývající z Evropské sociální charty Rady Evropy.

Mirg
Lidská práva

 • Právní analýza domnělého porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech
 • Příprava a podání stížnosti (Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku)
 • Právní zastoupení a poradenství po celou dobu řízení
 • Istanbulská úmluva

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech), jakož i jednotlivá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, tvoří rozsáhlý systém právní ochrany základních lidských práv a svobod a jsou součástí právních systémů všech členských zemí Rady Evropy, vč. České republiky. Veškerá rozhodnutí národních orgánů a jejich postupy musí bezpodmínečně nutně korespondovat s principy takto zaručené ochrany a bez výjimek plně odpovídat ustanovením Úmluvy. Zvláštní pozornost v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod je věnována ochraně zaručené tzv. Istanbulskou úmluvou, která je principiálně zaměřena na potírání jakéhokoli násilí páchaného na evropském kontinentě.

Mirg
Obchodní právo

 • Obchodní právo
 • Právo obchodních společností (zakládání, likvidace, zvyšování základního kapitálu, přeměny obchodních společností atd.)
 • Obchodní smlouvy
 • Řešení obchodních sporů, soudní řízení

Ucelené právní poradenství v běžné činnosti obchodních společností i ve zvláštních případech, kdy dochází k významným změnám běžného fungování obchodní společnosti. Právní pomoc « na míru » při řízení projektů, právní poradenství v oblasti obchodních závazků a smluvních vztahů, zastupování v jednání za společnost, právní zastupování v soudním řízení.

Mirg
Služby EXPAT

Jedná se o velmi specifickou pomoc zahraničním klientům, kteří se hodlají usadit na území České republiky, nebo tak již učinili, a nemají dostatečné jazykové a/nebo právní znalosti potřebné pro vedení jednání v České republice. Právní poradenství související s relokací a pomoc při vyřizování běžných administrativních záležitostí (občané EU i mimo EU), asistence a zastupování klientů při jednání se státními orgány i soukromými subjekty, např. realitními kancelářemi, bankami, pojišťovnami, atd. Právní i obchodní poradenství a pomoc při instalaci podnikatelských aktivit cizinců na území České republiky.

Zakladatel kanceláře

Amigo
Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ
Advokát

O nás

Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ
Mgr. Lucie MARTIN-NEŠPOROVÁ

Advokátka a bývalá vysoká diplomatka Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve Francii se specializuje na problematiku mezinárodního práva soukromého, občanského práva, rodinného práva, obchodního a pracovního práva. Věnuje se rovněž oblasti lidských práv a stížnostem směřujícím k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Hovoří plynule francouzsky a anglicky, domluví se německy a rusky.

Mgr. Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ
Mgr. Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ

Advokátka se specializací v oblasti mezinárodního práva soukromého, občanského práva, rodinného práva, obchodního práva a práva nemovitostí. Díky několikaměsíčnímu působení v Paříži na École de Formation des Barreaux a v pařížské advokátní kanceláři Hervé Boukobzou ovládá plynule francouzštinu, hovoří i anglicky a španělsky.

Mgr. Alexandra MADĚRYČ
Mgr. Alexandra MADĚRYČ

Právnička s bohatými zkušenostmi z oboru trestního práva, které získala v přední pražské advokátní kanceláři Brož, Sokol a Novák s.r.o., strávila více než čtyři roky v anglofonních zemích na významných manažerských pozicích u australské společnosti Alhos Pty.Ltd. v Sydney. Specializuje se na poskytování EXPAT servisu díky znalostem z podnikatelského prostředí a gastronomie nabízí též „EXPAT servis“ zahraničním fyzickým i právnickým osobám, které hodlají na území České republiky vyvíjet své podnikatelské aktivity. Hovoří plynule anglicky.

Kontaktní informace

Adresa

Plaská 623/5
150 01 Praha 5 - Malá Strana

E-mail


info@lawofficeprague.eu

Telefon


+420 728 845 585